WORLDWIDE EPC SOLUTIONS FOR OIL & GAS SINCE 1962

SICIM GOLDEN RULES

Life-saving rules for a safe work

المهارات والتأهيل

SICIM Golden Rules 09

لا تمارس أي مهمة من دون المهارة السليمة